HARBER IP s.r.o., jakožto poskytovatel služeb patentových zástupcůa správce osobních údajů (dále jen „Správce“), prohlašuje, že veškeré informace o klientech a jim poskytovaných službách jsou užívány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejm.:

 • právními předpisy České republiky týkající se činnosti patentových zástupců, zejm. zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích;
 • právními předpisy České republiky implementujícími Směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích;
 • Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) a
 • dalšími vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Právní základ zpracování. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem je smlouva o poskytování služeb patentových zástupců, která může být uzavřena i ústně. Správce nezpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 28 GDPR, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Účel a způsob zpracování. Osobní údaje poskytnuté klientem, jeho zaměstnanci či zástupci budou Správcem zpracovány pro následující účely („Účely“):

 • poskytnutí služeb patentových zástupců na základě smlouvy s klientem uzavřené písemnou či ústní formou;
 • zajištění oprávněných zájmů Správce, zejména ochrany zájmů Správce pro případ právních sporů, kontrol ze strany orgánů veřejné správy (např. Komora patentových zástupců ČR)
 • zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky (vedení záznamů o činnosti, vedení účetnictví, apod.);
 • řešení požadavků nebo komunikací od příslušných orgánů;
 • administrace smluv, finanční účetnictví, soulad s interními předpisy, analýza rizik, a vztahy s klienty;
 • využití systémů a aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních technologií a informačních systémů

Pro tyto Účely Správce uchovává osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Příjemci údajů. Pro výše uvedené Účely mohou být osobní údaje zpřístupněny/předány příjemcům osobních údajů (orgány veřejné moci, advokáti a patentoví zástupci spolupracující se Správcem, další fyzické nebo právnické osoby, podle potřeby a pokynů Klienta, nebo podle potřeby Správce za účelem vedení spisů, využití a správy systémů a služeb informačních technologií, vedení účetnictví apod.) a těmito zpracovány pro Účely.

Doba uchování údajů. Dokumentace související s poskytovanými službami patentových zástupců, včetně osobních údajů, bude uchovávána po dobu poskytování služeb, a dále 10 let od ukončení smluvního vztahu, po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (v ČR až 15 let), či po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (např. zákon č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další relevantních předpisů).

Práva Klienta. Klient, kterého se dotýká nařízení EU 2016/679, má právo na:

 • informace a přístup k osobním údajům, tj. má právo od Správce (patentového zástupce) získat informace o tom, zda příslušný správce zpracovává jeho osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou tyto zpracovávány. Na žádost klienta Správce bez zbytečného odkladu opraví veškeré chyby a nepřesnosti v osobních údajích.
 • výmaz svých osobních údajů, tj. aby Správce na žádost klienta bezpečným způsobem vymazal či skartoval veškeré osobní údaje klienta, pokud to není v rozporu s oprávněným zájmem Správce, profesními a právními předpisy upravujícími činnost patentových zástupců či skartaci a archivaci dokumentů obecně.
 • omezení zpracování jeho osobních údajů, tj. aby Správce omezil rozsah zpracování osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • přenositelnost osobních údajů, má právozískat v běžném a strojově čitelném formátu ty osobní údaje, které Správci poskytl, a tyto poté předat jinému správci.
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl udělen; vzhledem k tomu, že Správce zpracovává údaje výhradně za výše uvedeným Účelem (tj. pro zpracování není třeba udělení souhlasu), ustanovení týkající se odvolání souhlasu se neuplatní.
 • kontaktovat Správce či Úřad pro ochranu osobních údajů, tj. obrátit se na ně v případě jakýchkoliv dotazů, nesrovnalostí či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného Správcem.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dostupné na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938.

V případě žádostí o přístup a informace o zpracování osobních údajů, nebo jakýchkoliv dotazů či nesrovnalostí ve věcech ochrany osobních údajů v souvislosti se službami HARBER IP s.r.o. nás, prosím, kontaktujte na info@harber-ip.cz.